Restauracja i Sala Bankietowa “AS”,
Słodków Kolonia 68c
Turek 62-700
woj. wielkopolskie
Tel. restauracja: +48 63 280 34 93
Tel. właściciel: +48 607 858 363
biuro@restauracja-as.itl.pl
Otwarte:
od poniedziałku do niedzieli
10:00 – 20:00

FB IG V LI

Regulamin

  /  Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RESTAURACJI AS

 

I. Definicje:

1. Dostawcą systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej https://restauracja-as.pl jest Karol Wilczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restauracja i Sala Bankietowa „AS” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6680007434, REGON 310129194

2. Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to firma Restauracja i Sala Bankietowa „AS” z siedzibą w Słodków Kolonii 68c, 62-700 Turek, NIP: 6680007434, email: restauracjaas69@gmail.com, telefon kontaktowy: +48 632 803 493

4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.restauracja-as.pl, za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.

5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.restauracja-as.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.

6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.

8. Płatność PayLane w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system PayLane

9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 21:00.

 

II Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.restauracja-as.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.

2. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Restauracji.

3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

4. Zamówienia za pomocą strony internetowej oraz aplikacji realizujemy w godzinach od 11:00 do 19:00.

 

IV Dodatkowe informacje, realizacja zamówień

1. Sprzedający, realizuje dowóz zamówień na terenie Turku oraz w promieniu 5 km od lokalu. Do zamówień poza terenem Turku doliczana jest, ustalona wcześniej z Zamawiającym opłata.

 

V Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza na stronie www.gonzalez.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiającego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.

3. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji e mailowej lub telefonicznej Zamawiającego.

 

VI Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizujemy dowozy w godz. 11-19 przy minimalnym zamówieniu 50zł. Dowóz przy zamówieniu do 100zł jedyne 5zł, powyżej 100zł dowieziemy za darmo! (na terenie Turku i w promieniu 5km od lokalu). Koszt dowozu poza Turkiem 1zł/km liczone od lokalu. Czas dowozu zamówienia ustalamy telefonicznie lub e mailowo.

2. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 20 do maksymalnie 75 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji, złe warunki atmosferyczne etc.) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.
Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

3. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia – Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 15 minut.

4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane w Zamówieniu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu kilku minut zostanie poinformowany przez Restaurację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zamówienia z podaniem przyczyny. Ww. informacja zostanie przekazana drogą mailową lub telefoniczną. 6. Umowę między Klientem a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub czas odbioru zamówienia.

 

VII Formy płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić w 3 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności) lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych PayLane.

2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.

3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

4. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.

5. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt e mailowy i telefoniczny. Numery telefonów do lokalu znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie www.restauracja-as.pl

 

VIII Dodatkowe informacje, System płatności PayLane, Zwroty

1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

2. W przypadku braku potwierdzenia płatności PayLane w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).

3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

4. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności PayLane Zamówienia, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system PayLane w terminie do 14 dni roboczych.

 

IX Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:

1. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyjazdem dostawcy tj. maksymalnie do 15 minut od złożenia Zamówienia.

2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

 

X Prawo odstąpienia od umowy

1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.

3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

 

XI Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną lub e mailową Restauracji bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.

2. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: restauracjaas69@gmail.com

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę

 

XII Ochrona danych osobowych:

1.Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Karol Wilczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restauracja i Sala Bankietowa „AS” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6680007434, REGON 310129194

3. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

5. Wyznaczony został Inspektor Ochron Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: biuro@restauracja-as.itl.pl

6. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą strony internetowej www.restauracja-as.pl . Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.

7. Administrator może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu strony internetowej www.restauracja-as.pl (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).

8. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.

9. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.

11. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

XIII Postanowienia końcowe:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.restauracja-as.pl.

3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.restauracja-as.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego www.restauracja-as.pl oraz składania Zamówień.

7. Zamawiający posiadający Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przesłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia woli Zamawiającego usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy

rezerwacja