Regulamin Restauracji i Sali Bankietowej „AS”
§1 Postanowienia ogólne

 1. Restauracja i Sala Bankietowa „AS” mieści się w Słodków Kolonia 68c, 62-700 Turek
 2. Każdy z Gości Restauracji jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go.
  Przebywanie na terenie Restauracji „AS” jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje na terenie całej Restauracji „AS” oraz w dwóch ogródkach restauracyjnych .
 4. Ilość miejsc w Restauracji: 247, w tym;
  a) sale restauracyjne: sala bankietowa – 180, sala mała – 28, salka z bufetem -13,
  b) ogródki restauracyjne: taras frontowy – 14, taras tylny -12
  §2 Restauracja
 5. Na terenie restauracji można spożywać posiłki oraz napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie
  w Restauracji „AS”.
 6. Goście chcący korzystać z usług oferowanych w Restauracji „AS” zobowiązani są do uiszczenia opłaty za
  te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub zgodnie z podpisaną Umową.
 7. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.
 8. Osobom nieletnim i nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 9. Za dzieci przebywające w Restauracji ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie.
  Personel i właściciele Restauracji nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie
  Restauracji.
 10. Wszelką odpowiedzialność za zwierzęta ponoszą ich właściciele.
 11. Właściciele Restauracji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Gościa.
 12. Za rzeczy pozostawione przez Gości właściciel Restauracji nie odpowiada.
 13. Rzeczy pozostawione w Restauracji, znalezione przez obsługę, przechowujemy do 30 dni. Zostaną one
  wydane osobie, która dokładnie opisze daną rzecz.
 14. Karta alergenów z wykazem składników dań jest dostępna do wglądu u obsługi Restauracji i opublikowana
  jest na stronie www.restauracja-as.pl.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Restauracji.
 16. Na teren Restauracji można wejść tylko w kompletnym ubraniu. Nie obsługujemy gości w strojach
  kąpielowych, nago, w szlafrokach, piżamach, etc.
 17. Akceptowalne formy płatności to gotówka lub karta. W wyjątkowych okolicznościach akceptowalny jest
  przelew po wcześniejszym poinformowaniu obsługi i wyrażeniu przez obsługę zgody.
 18. Na terenie Restauracji „AS” obowiązuje całkowity zakaz:
  a) wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych, metalowych puszek, ostrych narzędzi, broni, innych
  niebezpiecznych przedmiotów oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  b) wprowadzania zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników osób niewidomych lub psów-opiekunów
  osób niepełnosprawnych – psy te muszą mieć wyraźne oznakowanie oraz znajdować się na smyczy,
  zakaz wprowadzania zwierząt nie obowiązuje na terenie ogródków restauracyjnych,
  c) palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, zakaz nie dotyczy ogródków
  restauracyjnych
  d) wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  e) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, niszczenia wyposażenia, urządzeń lub zieleni,
  f) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za społecznie nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  g) rejestrowania w dowolnej formie (audio-video) za pomocą dowolnych urządzeń pobytu w Restauracji bez
  zgody właściciela na piśmie. W przypadku niedostosowania się do tego zapisu zostaną wyciągnięte
  konsekwencje na podstawie Prawa Autorskiego oraz zapisy związane z naruszeniem dobrego imienia
  Restauracji, czy też próby oczerniania go publicznie,
  g) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi Restauracji „AS”,
  h) wnoszenia i spożywania produktów spożywczych oraz alkoholowych zakupionych poza
  Restauracją „AS”,
  i) spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie,
  j) rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  k) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków,
  l) pisania, rysowania na ścianach, meblach, urządzeniach,
  m) wnoszenia hulajnóg, rowerów itp. sprzętów,
  n) używania infrastruktury Restauracji „AS” w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 19. Obsługa może wyprosić Gościa z Restauracji w szczególności:
  a) osoby zachowujące się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich,
  b) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
  c) osoby, które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje i posiłki,
  d) niszczenia mienia Restauracji przez Gościa.
  §3 Rezerwacje i zamówienia
 20. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 632 803 493 lub 667 245 276
  lub osobiście w Restauracji.
 21. Potwierdzona rezerwacja jest gwarantowana jedynie przez 15 minut od upływu ustalonej godziny. Rezerwacja
  może zostać przedłużona tylko po wcześniejszym kontakcie Gościa z Restauracją.
 22. Zamówienia telefoniczne na wynos/dowóz prosimy składać pod numerem tel. 632 803 493 lub 667 245 276
  §4 Bezpieczeństwo
 23. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu
  obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego i dodatkowo współpracujemy z firmą ochroniarską.
 24. Zakazuje się wnoszenia do Restauracji własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych
  lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.
 25. Osoby wchodzące do Restauracji mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
  innych osób.
 26. Restauracja „AS” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego
  zachowania, a zwłaszcza za skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania
  na terenie Restauracji.
 27. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu,
  Restauracja „AS” lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w szczególności Gościom
  znajdującym się pod wpływem alkoholu lub Gościom nieprzestrzegającym Regulaminu.
 28. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze
  Restauracji „AS”.
 29. Teren Restauracji „AS” jest monitorowany. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie
  bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na jej terenie.
  §5 Reklamacje
 30. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 31. Goście mogą złożyć reklamację dotyczącą smaku potrawy jeśli zjedli max. 1/3 dania. Po zjedzeniu większej
  ilości obsługa/kierownictwo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
 32. Reklamacje dotyczące potraw dostarczanych podczas dowozów prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem
  tel. 632 803 493 lub 667 245 27
 33. W przypadku uwzględnienia reklamacji, cena reklamowanego posiłku zostanie zwrócona lub zostanie on
  przygotowany ponownie w należyty sposób, wg wyboru klienta.
  §6 Postanowienia końcowe
 34. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.restauracja-as.pl oraz jest
  dostępny w Restauracja i Sala Bankietowa „AS” w Słodków Kolonia 68c, 62-700 Turek
 35. Goście przyjmują do wiadomości, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
  Restauracji „AS”, jak i innym Gościom w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 36. Właściciele Restauracji zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie
  bez podania przyczyny.
 37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r