Restauracja i Sala Bankietowa “AS”,
Słodków Kolonia 68c
Turek 62-700
woj. wielkopolskie
Tel. restauracja: +48 63 280 34 93
Tel. właściciel: +48 607 858 363
biuro@restauracja-as.itl.pl
Otwarte:
od poniedziałku do niedzieli
10:00 – 20:00

FB IG V LI

Polityka prywatności

  /  Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w Restauracji i Sali Bankietowej „AS” – Noclegi

Restauracja i Sala Bankietowa „AS”- Noclegi dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wilczyński Karol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja i Sala Bankietowa „AS”- Noclegi z siedzibą w Słodków Kolonia 68c, 62-700 Turek ,numer NIP:668-000-74-34, Regon: 310129194, Tel. 63 280-34-93, adres email:biuro@restauracja-as.itl.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

2. Celem przetwarzania jest:

a. obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
b. rezerwacja pokoju noclegowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
c. realizacja umowy usługi noclegowej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
d. realizacja umowy usługi organizacji imprezy okolicznościowej lub innej usługi gastronomicznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
e. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą
f. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
g. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
h. w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizacje usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

i. w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Dane osobowe przechowywane będą:

a. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od dnia zakończenia korespondencji
b. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji
c. dotyczące realizacji umowy o usługi noclegowe lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym miał miejsce pobyt w hotelu
d. dotyczące realizacji umowy organizacji imprezy okolicznościowej lub innej usługi gastronomicznej – przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym miała miejsce organizacja imprezy okolicznościowej lub innej usługi gastronomicznej
e. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej
f. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni , a następnie zostaną trwale usunięte

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a. zewnętrzne biuro rachunkowe
b. dostawca platformy rezerwacji usług noclegowych(jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portale Idosel Booking, Booking.com, eholiday.pl, Nocleg.pl, Expedia Group, Facebook, itp.)
c. firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób ,które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej )
d. firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne
e. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
f. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora , realizacji umowy usługi noclegowej ,realizacji umowy organizacji imprezy okolicznościowej lub innych usług gastronomicznych, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
a. odmową realizacji usługi noclegowej– w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi noclegowej
b. odmową realizacji usługi organizacji imprezy okolicznościowej lub innej usługi gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi organizacji imprezy okolicznościowej lub innej usługi gastronomicznej
c. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@restauracja-as.itl.pl, Tel. :+48 607858363

9. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pani/Pana dostępna jest również na stronie internetowej

Restaurant Home

Polityka prywatności i stosowania plików „cookies”

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy
https://www.restauracja-as.pl (dalej: Serwis)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wilczyński Karol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja i Sala Bankietowa „AS”- Noclegi z siedzibą w Słodków Kolonia 68c, 62-700 Turek , NIP:668-000-74-34, Regon: 310129194, Tel. 63 280-34-93, adres email:biuro@restauracja-as.itl.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej: Administrator).

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego restauracja-as.pl wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania ze sklepu

5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu

6. Dane osobowe użytkowników serwisu https://www.restauracja-as.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@restauracja-as.itl.pl

9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

10. Przy pierwszej wizycie na stronie https://www.restauracja-as.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików “cookies”. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików „cookies” na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku „cookies”.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

rezerwacja